austerity budget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austerity budget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austerity budget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austerity budget.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • austerity budget

    * kinh tế

    ngân sách khắc khổ