austerity plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austerity plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austerity plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austerity plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • austerity plan

    * kinh tế

    kế hoạch cắt giảm