austerity measures nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austerity measures nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austerity measures giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austerity measures.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • austerity measures

    * kinh tế

    biện pháp khắc khổ

    các biện pháp thắt chặt (chi tiêu...)