austerity life nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austerity life nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austerity life giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austerity life.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • austerity life

    * kinh tế

    sinh hoạt đơn sơ