austerity policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austerity policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austerity policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austerity policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • austerity policy

    * kinh tế

    chính sách cắt giảm