auction price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auction price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auction price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auction price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auction price

    * kinh tế

    giá bán đấu giá