attorney nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attorney nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attorney giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attorney.

Từ điển Anh Việt

 • attorney

  /ə'tə:ni/

  * danh từ

  người được uỷ quyền đại diện trước toà

  a letter (warrant) of attorney: giấy uỷ quyền

  power of attorney: quyền uỷ nhiệm

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) luật sư (ở Anh bây giờ thường dùng với ý đùa cợt hoặc làm giảm giá trị)

  attorney at law

  luật sư

  Attoney General

  viện chưởng lý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • attorney

  * kinh tế

  người được ủy quyền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • attorney

  Similar:

  lawyer: a professional person authorized to practice law; conducts lawsuits or gives legal advice