attorney general of the united states nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attorney general of the united states nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attorney general of the united states giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attorney general of the united states.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • attorney general of the united states

    Similar:

    attorney general: the position of the head of the Justice Department and the chief law enforcement officer of the United States

    the post of Attorney General was created in 1789

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).