attorney-general nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attorney-general nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attorney-general giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attorney-general.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attorney-general

    * kinh tế

    tổng chưởng lý