associative region nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associative region nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associative region giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associative region.

Từ điển Anh Việt

  • associative region

    (Tech) vùng liên kết