asplenium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asplenium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asplenium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asplenium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asplenium

    in some classification systems placed in family Polypodiaceae

    Synonyms: genus Asplenium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).