asplenium viride nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asplenium viride nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asplenium viride giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asplenium viride.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asplenium viride

    Similar:

    green spleenwort: a small fern with slim green fronds; widely distributed in cool parts of northern hemisphere

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).