asplenium trichomanes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asplenium trichomanes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asplenium trichomanes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asplenium trichomanes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asplenium trichomanes

    Similar:

    maidenhair spleenwort: small rock-inhabiting fern of northern temperate zone and Hawaii with pinnate fronds

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).