asphyxia carbon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asphyxia carbon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asphyxia carbon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asphyxia carbon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asphyxia carbon

    * kỹ thuật

    y học:

    ngạt khí cacbonic