asphyxiating gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asphyxiating gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asphyxiating gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asphyxiating gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asphyxiating gas

    * kỹ thuật

    hơi ngạt