asphalt treated base course nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asphalt treated base course nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asphalt treated base course giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asphalt treated base course.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asphalt treated base course

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bê tông asphalt lót

    lớp móng trên tưới nhựa