asphalt sealing coat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asphalt sealing coat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asphalt sealing coat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asphalt sealing coat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asphalt sealing coat

    * kỹ thuật

    lớp phủ gắn atphan