asphalt pavement mixture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asphalt pavement mixture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asphalt pavement mixture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asphalt pavement mixture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asphalt pavement mixture

    * kỹ thuật

    atfan nhân tạo