asphalt leveling course nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asphalt leveling course nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asphalt leveling course giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asphalt leveling course.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asphalt leveling course

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vỉa nhựa đường