asphalt expansion joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asphalt expansion joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asphalt expansion joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asphalt expansion joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asphalt expansion joint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khe co dãn nhồi bitum