asphalt base oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asphalt base oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asphalt base oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asphalt base oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asphalt base oil

    * kỹ thuật

    dầu gốc atphan

    dầu thô nhiều atphan