artesian water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artesian water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artesian water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artesian water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • artesian water

  * kỹ thuật

  nước actêzi

  nước aetezi

  nước giếng phun

  nước mạch

  nước ngầm phu

  nước tự chảy

  nước tự phun