artesian water power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artesian water power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artesian water power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artesian water power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artesian water power

    * kỹ thuật

    năng lượng nước ngầm tự phun