artesian water resources nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artesian water resources nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artesian water resources giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artesian water resources.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artesian water resources

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tài nguyên nước ngầm tự phun