artesian uplift pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artesian uplift pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artesian uplift pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artesian uplift pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artesian uplift pressure

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    áp suất tự phun