aromatic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aromatic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aromatic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aromatic.

Từ điển Anh Việt

 • aromatic

  /,ærou'mætik/

  * tính từ

  thơm

  aromatic series: (hoá học) dây chất thơm

  aromatic compound: (hoá học) hợp chất thơm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aromatic

  * kỹ thuật

  chất thơm

  y học:

  cây hương liệu, thuốc hương liệu

  thơm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aromatic

  (chemistry) of or relating to or containing one or more benzene rings

  an aromatic organic compound

  having a strong pleasant odor

  the pine woods were more redolent"- Jean Stafford

  Synonyms: redolent