aromatic herb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aromatic herb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aromatic herb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aromatic herb.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aromatic herb

    * kinh tế

    cây cỏ thơm

    cỏ thơm