aromatic flavouring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aromatic flavouring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aromatic flavouring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aromatic flavouring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aromatic flavouring

    * kinh tế

    sự làm thơm