aromatic base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aromatic base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aromatic base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aromatic base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aromatic base

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bazơ dãy thơm