architectural light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

architectural light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm architectural light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của architectural light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • architectural light

    * kỹ thuật

    ánh sáng kiến trúc