architectural decoration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

architectural decoration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm architectural decoration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của architectural decoration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • architectural decoration

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự trang trí kiến trúc