architectural design office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

architectural design office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm architectural design office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của architectural design office.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • architectural design office

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xưởng (thiết kế) kiến trúc