anomalous hall effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anomalous hall effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anomalous hall effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anomalous hall effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anomalous hall effect

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hiệu ứng Hall dị thường