amuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amuse.

Từ điển Anh Việt

 • amuse

  /ə'mju:z/

  * ngoại động từ

  làm vui, làm thích thú, làm buồn cười; giải trí, tiêu khiển

  hard to amuse: khó làm cho vui được

  to be amused with (by, at) something: giải trí (tiêu khiển)

  lừa phỉnh, phỉnh phờ ai bằng những lời hứa hão

  (từ cổ,nghĩa cổ) lừa, dụ, làm mát cảnh giác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • amuse

  occupy in an agreeable, entertaining or pleasant fashion

  The play amused the ladies

  Synonyms: divert, disport

  make (somebody) laugh

  The clown amused the children