amusement arcade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amusement arcade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amusement arcade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amusement arcade.

Từ điển Anh Việt

  • amusement arcade

    * danh từ

    buồng hoặc phòng lớn có đặt những máy trò chơi, cho tiền vào thì máy hoạt động

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amusement arcade

    an arcade featuring coin-operated game machines