amid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amid.

Từ điển Anh Việt

  • amid

    /ə'mid/ (amidst) /ə'midst/

    * giới từ

    giữa, ở giữa ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

    trong quá trình