amidst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amidst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amidst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amidst.

Từ điển Anh Việt

  • amidst

    /ə'mid/ (amidst) /ə'midst/

    * giới từ

    giữa, ở giữa ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

    trong quá trình