amide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amide.

Từ điển Anh Việt

  • amide

    /'æmaid/ (amidin) /'æmidin/

    * danh từ

    (hoá học) Amit

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • amide

    any organic compound containing the group -CONH2