alveolar ridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alveolar ridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alveolar ridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alveolar ridge.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alveolar ridge

    a ridge that forms the borders of the upper and lower jaws and contains the sockets of the teeth

    Synonyms: gum ridge, alveolar process

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).