alveolar ectasia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alveolar ectasia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alveolar ectasia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alveolar ectasia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alveolar ectasia

    abnormal enlargement of the air sacs in the lungs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).