alveolar artery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alveolar artery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alveolar artery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alveolar artery.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alveolar artery

    a branch of the maxillary artery that supplies the alveolar process

    Synonyms: arteria alveolaris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).