alveolar arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alveolar arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alveolar arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alveolar arch.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alveolar arch

    the part of the upper or lower jawbones in which the teeth are set

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).