aloe family nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aloe family nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aloe family giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aloe family.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aloe family

    Similar:

    aloeaceae: one of many families or subfamilies into which some classification systems subdivide the Liliaceae but not widely accepted

    Synonyms: family Aloeaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).