aloes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aloes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aloes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aloes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aloes

    a purgative made from the leaves of aloe

    Synonyms: bitter aloes

    Similar:

    aloe: succulent plants having rosettes of leaves usually with fiber like hemp and spikes of showy flowers; found chiefly in Africa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).