alligator shears nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alligator shears nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alligator shears giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alligator shears.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alligator shears

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy cắt (đứt) nhai