alligator (grip) wrench nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alligator (grip) wrench nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alligator (grip) wrench giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alligator (grip) wrench.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alligator (grip) wrench

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kìm ngàm cá sấu