alexander selkirk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alexander selkirk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alexander selkirk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alexander selkirk.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alexander selkirk

    Similar:

    selkirk: Scottish sailor who was put ashore on a deserted island off the coast of Chile for five years (providing the basis for Daniel Defoe's novel about Robinson Crusoe) (1676-1721)

    Synonyms: Selcraig, Alexander Selcraig

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).