alexanderson antenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alexanderson antenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alexanderson antenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alexanderson antenna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alexanderson antenna

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    ăng ten Alexanderson