affine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affine.

Từ điển Anh Việt

 • affine

  afin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • affine

  * kinh tế

  tinh luyện

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  afin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • affine

  (anthropology) kin by marriage

  (mathematics) of or pertaining to the geometry of affine transformations

  Similar:

  affinal: (anthropology) related by marriage