affinal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affinal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affinal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affinal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • affinal

    (anthropology) related by marriage

    Synonyms: affine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).